top of page

Inscripció per a menors de 18 anys

DO AND DON'TS

L’alumnat té el deure de complir amb les normes de convivència establertes pel bé de tots i, per tant, han de :
• Ser tolerants i respectuosos amb els drets de
ls altres.
• No discriminar mai a ningú per raó de naixement, sexe, raça o qualsevol altra circumstància
personal o social.
• Respectar la integritat física i la intimitat personal dels altres.
• Complir amb els acords establerts per al bon funcionament del centre educatiu, allotjaments i
cases d’acollida.
• Respectar, compartir i utilitzar correctament els materials i les instal·lacions.
• Col·laborar i participar en les tasques comunes.
• Respectar l'ordre i la neteja.
• Responsabilitzar-se de la cura i higiene personal i de l’ordre de les seves pertinences.
• Ser educats i respectuosos amb totes les persones dels centres educatius i famílies de les cases
d’acollida (monitors, conserge, personal de cuina, mestres, etc.)
• Està prohibit el consum de drogues, alcohol i demés substàncies estupefaents. GOGLO
ENGLISH no es farà en cap cas responsable dels danys i/o lesions que es puguin produir en
coses i/o persones com a conseqüència del consum de les indicades substàncies per part del
nostre alumnat.

L'estudi és un deure bàsic de tots els alumnes per tal d'aconseguir una bona formació humana i personal. Aquest deure suposa:
• Assistir a classe, ser puntuals i participar en totes les activitats establertes.
• Realitzar les tasques encomanades pels professors.
• Respectar el dret al treball i l’estudi dels altres alumnes.
• Esforçar-se en l'estudi i en el treball per tal d'assolir els millors resultats possibles.

AULA /CLASSE

Les classes són un lloc comú de treball i convivència que tots i totes hem de procurar fer
possible que:

• Les classes han de tenir un aspecte agradable i han d'estar sempre ben arreglades.
(sense papers per terra, amb les taules netes, llibres i materials endreçats etc.).
• S’ha de respectar i tenir cura del material col·lectiu i el mobiliari d’aula.
• Les absències i els retards s'han de justificar per escrit o bé telefònicament.
• Cal tenir cura del vocabulari que es fa servir i emprar un to de veu adequat.
• En les tasques individuals s’ha de treballar en silenci per no molestar als companys/es
i les feines de grup fer servir un to de veu adequat.
• Escoltarem amb atenció les explicacions del mestre/ i dels companys/es.
• Demanarem i respectarem el torn de paraula.
• Fer ús de la llengua anglesa en tot moment.

OBJECTES PERSONALS

• Cada alumne ha de tenir cura dels seus objectes personals (diners inclosos) i responsabilitzar-
se dels mateixos. GOGLO ENGLISH no es farà responsable de la seva pèrdua, danys o sostracció.

PROTECCIÓ DE DADES
1. De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’usuari
queda informat que les dades personals que ha subministrat, passaran a formar part
d’un fitxer responsabilitat de LAIA CASTELLS SANTIGOSA, amb la finalitat de complir
amb la relació contractual, on la base legal és la prestació dels serveis d’estança a
l’estranger i formació d’anglès.
2. Les dades es conservaran no més temps del necessari per a mantenir el fi del
tractament o mentre existeixi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia, i
quan ja no sigui necessari, la conservació de les dades, aquestes es suprimiran amb
les mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la
destrucció total dels mateixos.
3. Les seves dades i la dels seus alumnes, podran ser comunicades al centre escolar
acordat, així com les companyies proveïdores o organitzadores dels viatges amb les
quals operem: tour-operadors, agències majoristes, altres agències, hotels, línies
aèries, transportistes i a qualsevol altra empresa o persona a la que sigui necessari o
hàgim de fer arribar la reserva o sol·licitud dels serveis d’estada o del viatge que vostè
ens ha contractat.
4. En el cas que es realitzi un viatge a Estats Units d’Amèrica, l’interessat haurà de consentir
expressament per tal de poder realitzar la prestació de serveis sol·licitada, ja que aquesta
comportarà la transferència de dades a entitats o persones d’un país que no ofereix un nivell
adequat de protecció i en el que no es preveuen garanties adequades per a la protecció de les
dades. Aquesta transferència internacional de dades, pot comportar uns riscos, com poden ser,
que no existeixi autoritat de control, que les dades no es tractin sota els principis determinats
per la normativa en protecció de dades europea o que el tractament de dades no concedeixi
drets als interessats.
5. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, de supressió, limitació, oposició i portabilitat,
enviant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a LAIA
CASTELLS SANTIGOSA Avinguda Diputació, 70 - 08560 MANLLEU (Barcelona). E-
mail: info@gogloenglish.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té
dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control Competent
(www.aepd.es).

Dades de l'estudiant:

Dades del tutor legal 1:

Dades del tutor legal 2:

Qüestionari relatiu a l'estudiant:

2. Té alguna malaltia a tenir en compte?
3. Es pren algun tipus de medicació?

*) Cal aportar informe mèdic indicant la medicació a prendre, com prendre-la i les dosis diàries.
**) La medicació a consumir durant tota l’estada s’ha de lliurar abans d’embarcar als acompanyants del centre educatiu que seran els encarregats de custodiar-la i subministrar-la segons les indicacions mèdiques de l‘informe prèviament aportat.

4. És al·lèrgic a alguna substància?
5. És intolerant a alguna substància?

Dades acadèmiques

Documentació requerida

L'estudiant es compromet a lliurar la següent documentació en còpia, quan sigui requerida a l’efecte pel centre educatiu i a portar l’original el dia d’inici del viatge:

Pujar arxiu
Pujar arxiu
Pujar arxiu
Pujar arxiu

Protecció de dades personals
Utilitzarem les seves dades per a realitzar la inscripció de l’estada a l’estranger. Per a més informació i els seus drets, consulti la política de privacitat.

ATENCIÓ! Un cop clicat "Enviar" esperi fins que aparegui el missatge de confirmació d'enviament, pot tardar uns minuts, moltes gràcies.

Missatge enviat!
Revisarem la inscripció i en breus ens comunicarem amb vostè, moltes gracies.!
bottom of page