top of page

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?


LAIA CASTELLS SANTIGOSA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).


¿Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?


Segons el formulari on hàgim obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats següents:


En el formulari Contacte
Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol
altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) En el formulari Inscripció estades a l’estranger (Unió Europea) Gestionar i tramitar la inscripció a les estades amb formació d’Anglès. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) En el formulari Inscripció estades a l’estranger (Estats Units d’Amèrica i Austràlia)
Gestionar i tramitar la inscripció a les estades amb formació d’Anglès. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
Acceptar la transferència internacional de dades a un país que no ofereix un nivell adient de protecció de dades i els riscos que això suposa. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) En el formulari Consentiment imatge Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Publicar la seva imatge en les xarxes socials i webs corporatives del responsable (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Publicar la seva imatge en les xarxes socials i webs corporatives externes al responsable LAIA CASTELLS SANTIGOSA (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?


Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.


A qui facilitem les vostres dades personals?


No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat. Es podran realitzar transferències internacionals de dades a països basats en una decisió d’adequació de l’article 45 del RGPD. En els viatges als Estats Units d’Amèrica o Austràlia, es podran transferir dades a entitats o persones d’ un país que no ofereix un nivell adequat de protecció i en el qual no es preveuen garanties adequades per a la protecció de les dades, per la qual cosa caldrà que l’interessat consenti la transferència i accepti els riscos que comporta. Aquests riscos poden ser, que no existeixi autoritat de control, que les dades no es tractin sota els principis determinats per la normativa en protecció de dades europea o que el tractament de dades no concedeixi drets als interessats.


Quins són teus drets?


Els drets que té l’USUARI són:


Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.


Dades de contacte per exercir els seus drets:


LAIA CASTELLS SANTIGOSA. Avinguda Diputació, 70 - 08560 MANLLEU (Barcelona). E-mail: info@gogloenglish.com
 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI


Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*)
en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i
inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la
inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT


Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals LAIA CASTELLS SANTIGOSA de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLEa través de LAIA CASTELLS SANTIGOSA. Avinguda Diputació, 70 - 08560 MANLLEU (Barcelona). E-mail: info@gogloenglish.com
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS


1. INFORMACIÓ A L’USUARI


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?


LAIA CASTELLS SANTIGOSA, d’ara endavant, el RESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del  tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:


Perquè tractem les teves dades personals?


Finalitat del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les
següents operacions:
Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
Interactuar a través dels perfils oficials


Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?


Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE, tot mostrant interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, a l’hora de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil. L’USUARI pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social,i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. El RESPONSABLE té accés i tracta la informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia xarxa social únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la sol·licitud de l’USUARI.


Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?


Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat LAIA CASTELLS SANTIGOSA tal com s’indica en aquesta política de privacitat.


A qui facilitem les teves dades personals?


Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI faci servir, de manera que podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar la informació que vulgui fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com ara qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.


Quins són els teus drets?


Drets que té l’usuari: només es podran exercir en relació a la informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
tractament
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent
Dades de contacte per exercir els seus drets:
LAIA CASTELLS SANTIGOSA. Avinguda Diputació, 70 - 08560 MANLLEU (Barcelona). E-mail:
info@gogloenglish.com


2. ÚS DEL PERFIL


El RESPONSABLE farà les següents accions:
Accés a la informació pública del perfil
Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI
L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.


3. PUBLICACIONS


L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia admès per la xarxa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. LAIA CASTELLS SANTIGOSA Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar  contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI. El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un USUARI. L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran visualitzades pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no s’emmagatzemaran en cap fitxer per part del
RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.


4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS


Es prohibeix als menors de 18 anys accedir i registrar-se a les xarxes socials del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o
tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació. El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.

Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


LAIA CASTELLS SANTIGOSA, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.
LAIA CASTELLS SANTIGOSA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de LAIA CASTELLS SANTIGOSA.


1. DADES IDENTIFICADORES


Nom del domini: www.gogloenglish.com/
Nom comercial: Goglo English
Denominació social: LAIA CASTELLS SANTIGOSA
NIF: 77475815Q
Domicili social: Avinguda Diputació, 70 08560 MANLLEU (Barcelona)
Telèfon: 659698188
E-mail: info@gogloenglish.com


2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.gogloenglish.com/. El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat LAIA CASTELLS SANTIGOSA sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE. Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic info@gogloenglish.com.


3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a elles.


Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,
l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. Aquesta pàgina web utilitza cookies analítiques per a habilitar la funció de control de visites úniques amb la finalitat de facilitar-vos la navegació. S’informa tots els usuaris que visiten el web de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un banner flotant, tot considerant que si accepten el tractament estan d’acord amb el seu ús. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podran revocar el consentiment i obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.


Política d’enllaços


Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE
no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.


Adreces IP


Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.


4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment del’obligació.

bottom of page