top of page

AVÍS LEGAL I CONDICIONS

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DE L’ESPAI WEB: “www.gogloenglish.com 

1.- Titularitat

 

L’espai web www.gogloenglish.com nom al que es referiran a partir d’ara totes les referències d’aquest avís legal és titularitat de la Sra. LAIA CASTELLS SANTIGOSA, amb domicili situat a l’Avinguda Diputació, número 70 de Manlleu, amb NIF 77475815-Q, tel: 00 34 659698188 i adreça electrònica: info@gogloenglish.com


 

2.- Objecte

 

Aquést avís legal té per objecte regular les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web www.gogloenglish.com, els seus continguts i serveis, posats a disposició dels seus usuaris.


 

3.- Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal

 

3.1.- El mer accés i/o utilització d'aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s'hi incorporen, atribueix la condició d'usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l'Avís legal i condicions d'ús que s'exposen a www.gogloenglish.com, en la versió publicada al moment que l'usuari accedeixi als mateixos. S'entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.gogloenglish.com. L'usuari declara ser major d'edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d'aquest Avís legal i, si no ho és, disposa de l'autorització dels seus pares o tutors.


3.2.- L'usuari s'obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

3.3.- El present avís legal i condicions d'ús de l'espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l'usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.gogloenglish.com.

 

4.- Drets reservats

 

4.1.- la Sra. LAIA CASTELLS SANTIGOSA és la legítima propietària de tots els drets legals de www.gogloenglish.com pel que fa a imatges, nom comercial, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d'elements que el composen.

 

4.2.- En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, per cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.gogloenglish.com sense el consentiment exprés i per escrit de www.gogloenglish.com. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d'ús queda expressament prohibida.


4.3.- La titular podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de qualsevol dels serveis que s'ofereixen a www.gogloenglish.com contrari a les presents condicions generals d'ús i avís legal. Es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.


 

5.- Serveis ofertats i condicions d’ús

 

Els serveis ofertats per www.gogloenglish.com venen indicats en els continguts d'aquest espai web i es regeixen per les condicions generals vigents, per les condicions d'us d'aquest espai i per la seva política de privacitat, exposats en aquest espai web.


 

6.- Responsabilitat per l'accés i ús dels continguts i serveis de www.gogloenglish.com

6.1.- www.gogloenglish.com no controla ni pot assegurar l'absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.


6.2.- www.gogloenglish.com no ofereix ni comercialitza ni intermèdia en els productes i/o serveis disponibles i oferts als enllaços, ni assumeix cap responsabilitat vers aquests. Només respondrà enfront els continguts originats directament pel propi servei. No respon ni constitueix suport per part del servei, dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones, entitats, empreses o usuaris per mitjà dels nostres serveis.


6.3.- www.gogloenglish.com no controla la utilització que els usuaris facin del servei, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d'ús i avís legal. Ni el titular de l'espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l'usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió o prestació del servei o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó d'incompliment. Per cap motiu, www.gogloenglish.com tindrà responsabilitat civil cap a l'usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l'ús o la impossibilitat d'usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d'ús i avís legal, tals com la pèrdua d'ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.


6.4 www.gogloenglish.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l'incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l'ordre públic, com a conseqüència de l'obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.


 

7.- Protecció de dades de caràcter personal


7.1.- En compliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d'aquesta pàgina web, www.gogloenglish.com informa a l'usuari, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l'usuari decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a www.gogloenglish.com les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis.


7.2.- També s'informa a l'usuari de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable la Sra. LAIA CASTELLS SANTIGOSA, les dades de la qual consten en el punt 1 d’aquest document, i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar els serveis contractats amb l'usuari.


7.3.- Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades c om a necessàries, www.gogloenglish.com podrà, denegar el servei concret sol·licitat.


7.4.- L'USUARI haurà d'omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.


7.5.- www.gogloenglish.com ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i de caràcter organitzatiu necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.

 

7.6.- De la mateixa forma www.gogloenglish.coms'obliga a complir la obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

 

7.7.- L'USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a la Sra. Laia Castells Santigosa  les dades de qual consten en el punt 1 d’aquest document en la que s'acrediti la identitat de l'usuari.


7.8.- En el cas que www.gogloenglish.com presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d'aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindran primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.


 

8.- Hiperenllaç i 'framing'


8.1.- La realització d'un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.gogloenglish.com implica que qui ho fa, accepta i s'adhereix sense reserves a les condicions generals d'us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d'aquest espai web.


8.2.- Solament es permet l'enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.gogloenglish.com. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de www.gogloenglish.com


 

9.- Jurisdicció


Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l'ús d'aquest espai web, sense perjudici de la que correspongui si es realitza, en algun moment, algun tipus de contractació, en quin cas, tindrà preferència la que legalment correspongui a la contractació realitzada. La Llei aplicable serà l'espanyola.

Política de Cookies

Política de Cookies

 

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari, d’una usuària o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.

 

 

Tipus de cookies

En funció de quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden agrupar en dos tipus de cookies: cookies pròpies i cookies de tercers. Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del visitant, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental. Per a més informació referent a això pot consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

Cookies utilitzades al web

A continuació s’identifiquen les cookies que s’utilitzen en aquest lloc web així com la seva funció:

 

Aquest lloc web utilitza la plataforma Wix.com, un servei d’analítica web que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. Pot consultar els termes i condicions d’aquest servei al següent enllaç: https://es.wix.com/about/privacy on podran rebre informació sobre el tipus d’informació que es recolecta, on s’emmagatzema, entre d’altres.

 

Wix, juntament amb els seus socis de màrqueting, anàlisi i tecnologia, utilitza certes tecnologies de supervisió i seguiment (com cookies, beacons, píxels, etiquetes i seqüències de comandos). Aquestes tecnologies s'utilitzen per mantenir, subministrar i millorar els nostres Serveis de forma continuada i per proporcionar als nostres Usuaris i els Usuaris dels seus Usuaris una millor experiència. Pot consultar els termes i condicions d’aquest servei al següent enllaç: https://es.wix.com/about/privacy

 

Perquè algunes d'aquestes tecnologies funcionin correctament, s'ha de descarregar i emmagatzemar en el seu dispositiu un petit arxiu de dades ("cookie"). De manera predeterminada, la plataforma Wix.com utilitza diverses cookies persistents per als propòsits d'autenticació de les sessions i els usuaris, seguretat, mantenir les preferències de l'Usuari (per exemple, sobre l'idioma per defecte i les configuracions), estabilitat de la connexió (per exemple, per carregar els mitjans, usar les característiques d'i-Commerce, etc.), vigilar l'acompliment dels seus serveis i campanyes de Màrqueting, i en general per oferir i millorar els seus serveis. Si desitja eliminar o bloquejar les cookies, consulti l'àrea d'ajuda i suport en el seu navegador d'internet per obtenir instruccions sobre com localitzar l'arxiu o directori que emmagatzema les cookies.

 

La informació sobre com eliminar o controlar les cookies també està disponible en www.aboutcookie.org (Tingui en compte que aquesta pàgina no és propietat de Wix, per tant no podem assegurar que estigui correcta, completa o disponible). Tingui en compte que esborrar cookies o desactivar cookies o tecnologies de seguiment futures pot impedir-li l'accés a certes àrees o característiques dels nostres Serveis, o pot afectar negativament la seva experiència d'usuari.

 

Acceptació de la Política de Cookies

 

La titular assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. Tanmateix, es mostra informació sobre la  Política de Cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del seu lloc web en cada inici de sessió amb l’objectiu que vostè en sigui conscient.

 

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies: no es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.

  • Tancar: s’oculta l’avís a la present pàgina.

  • Modificar la seva configuració: podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de Cookies i modificar la configuració del seu navegador.

bottom of page